Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Augustín Mistrík
člen redakčnej rady odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Súčasný stav angiológie v Slovenskej republike
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Venózny tromboembolizmus
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Venózny tromboembolizmus v internej medicíne
MUDr. Peter Maresch, CSc.
1. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK, SZU, FNsP Bratislava
Profylaxia venózneho tromboembolizmu v ortopédii
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Martinskej fakultnej nemocnice, Martin
Súčasný stav diagnostiky a liečby masívnej pľúcnej tromboembólie
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Lenka Bartošová,
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a MFN, Martin
Trombofilné stavy a gravidita
doc. MUDr. Ján Staško, PhD.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a MFN, Martin
doc. MUDr. Dušan Mištuna, PhD.
I. chirurgická klinika JLF UK a MFN, Martin
MUDr. Miroslav Mýtnik, PhD.
Chirurgická klinika FNsP J. A. Reimana, Prešov
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfúziológie JLF UK a MFN, Martin
Perioperačný manažment dlhodobo antikoagulovaných pacientov
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
MUDr. Patrik Palacka
II. onkologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Národného onkologického ústavu, Bratislava
Venózny tromboembolizmus u onkologického pacienta
MUDr. Andrej Klepanec
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiologie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Ivan Vulev, PhD
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiologie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Tibor Balázs
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiologie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Rastislav Bažík
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiologie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Oddelenie intenzívnej angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Terézia Kozlovská
Oddelenie intenzívnej angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
MUDr. Daniela Hladíková
Oddelenie intenzívnej angiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
Pokroky v endovaskulárnej liečbe žilovej trombózy
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
II. interná klinika FNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Peter Gavorník, PhD., mim. prof.
II. interná klinika FNsP a LF UK, Bratislava
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
II. interná klinika FNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
Ústav patologickej anatómie LF UK, FNsP a ÚDZS, Bratislava
MUDr. Ewald Ambrózy
II. interná klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Mgr. Margita Fülleová
II. interná klinika FNsP a LF UK, Bratislava
MUDr. Ivar Vacula, PhD.
II. interná klinika FNsP a LF UK, Bratislava
Vénová tromboembolická choroba v klinickej praxi
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Magdaléna Žiaková, redaktorka
Solen
Zo VII. angiologického dňa II. internej kliniky LF UK a FNsP
MUDr. Ewald Ambrózy
člen redakčnej rady časopisu Vaskulárna medicína
Kalendár odborných angiologických podujatí
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Andrej Džupina
Kardiologická ambulancia, Alian, s. r. o., Bardejov
Správa z XVI. svetovej konferencie Medzinárodnej flebologickej únie
Magdaléna Žiaková, redaktorka
Solen
Slávnostné chvíle XVII. slovenského angiologického kongresu
TLAčOVÁ SPRÁVA
Sanofi-aventis posilnená o Zentivu je vedúcou na trhu
created by © zooom.sk s.r.o.