Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc
člen redakčnej rady časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
O angiológii v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
Klinika cievnej chirurgie NÚSCH, a. s., Bratislava
Chronická končatinová ischémia
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Claudicatio intermittens – dôležitý marker systémovej aterosklerózy
prof. MUDr Vladimír Šefránek, PhD., MUDr. Ján Tomka, PhD., MUDr. Roman Slyško, PhD., MUDr. Roman Necpal
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb v Bratislave
Možnosti chirurgickej liečby chronickej ischémie dolných končatín
prof. MUDr. Vladislav Třeška, DrSc., doc. MUDr. Bohuslav Čertík, PhD., MUDr. Vilém Kuntscher, PhD., MUDr. Richard Šulc, MUDr. Karel Houdek, MUDr. Inka Třešková, MUDr. Andrea Ňaršanská
Chirurgická klinika FN a LFUK v Plzni
MUDr. František Šlauf
Radiodiagnostická klinika FN a LFUK v Plzni
Hybridní výkony u nemocných s ischemickou chorobou dolních končetin
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
doc. MUDr. Radim Bečvář, CSc.
Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Praha
prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc.
Národný ústav reumatických chorôb, Piešťany
Sekundárne vaskulitídy pri systémových ochoreniach spojivového tkaniva a poliekové vaskulitídy
MUDr. Miloslava Matýšková, CSc.
Oddělení klinické hematologie FN Brno
Warfarin, potrava a potravinové doplňky
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
doc. MUDr. Otto Mayer, CSc.
Oddělení klinické farmakologie FN v Plzni
Rivaroxaban (XARELTO) – orálně podávané antitrombotikum
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Jana Pometlová, MUDr. Milan Šír, doc. MUDr. Leopold Pleva, CSc.
Traumacentrum FN Ostrava Poruba
Infikované potraumatické pseudoaneuryzma s gangrénou bérce
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
prof. MUDr Vladimír Šefránek,PhD.
prezident SSCCH SLS
Správa o činnosti Slovenskej spoločnosti cievnej chirurgie SLS v roku 2010
redakcia Solen
Tlačové správy
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Ivan Vulev, PhD.
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie NÚSCH, Bratislava
Ohliadnutie za druhým ročníkom Bratislavských intervenčných rádiologických dní – BIRD 2010
MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Peter Chudý
Klinika hematológie a transfuziolólogie JLF UK a MFN
Zo XVII. Slovensko-Českej konferencie o hemostáze a trombóze v Martine
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
IKEM, Praha
Zpráva o XVI. Angiologickém Česko-Slovenském sympoziu s postgraduální tématikou Valtice 2010
Magdaléna Žiaková
redaktorka Solen, Bratislava
Reflexia kardiovaskulárnej problematiky aj na pneumologickom kongrese v Bratislave
SPEKTRUM
prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., FESC, FASA
Kardiologická klinika NÚSCH, a. s., Bratislava
Angiológia v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb – história a súčasnosť
created by © zooom.sk s.r.o.