Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.
hlavná editorka odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Časopis VASKULÁRNA MEDICÍNA – úspech slovenskej angiológie
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., editor hlavnej témy
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UNM, Národné centrum hemostázy a trombózy, Univerzitná nemocnica Martin
Krvné doštičky a cievna stena
MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Juraj Chudej, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin
Funkcia krvných doštičiek vo vzťahu k cievnej stene
prof. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
Klinika hematológie a onkohematológie, Univerzitná nemocnica L. Pasteura a LF UPJŠ, Košice
Trombocytóza a trombóza u myeloproliferatívnych ochorení
MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Jela Ivanková, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin
Vrodené trombofilné poruchy krvných doštičiek
MUDr. Daniela Kotuličová, MUDr. Peter Chudý, PhD., MUDr. Juraj Chudej, PhD., doc. MUDr. Ján Staško, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Martin
Monitorovanie protidoštičkovej liečby
MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MUDr. Lenka Bartošová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Klinika hematológie a transfuziológie JLF UK a UN Martin
MUDr. Jozef Kerný, CSc.
I. interná klinika JLF UK a UN Martin
Heparínom indukovaná trombocytopénia – kazuistika
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
doc. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., MUDr. Michal Makovník, MUDr. Stella Hlinšťáková, doc. MUDr. Peter Gavorník, PhD., prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika UNB a LF UK Bratislava
prof. MUDr. Peter Labaš, CSc.
I. chirurgická klinika UNB a LF UK Bratislava
Mgr. Margita Fülleová, MUDr. Svetoslav Štvrtina, PhD.
Ústav patologickej anatómie UNB, LF UK a UDZS Bratislava
Médiokalcinóza – marker zvýšeného kardiovaskulárneho rizika
ODBORNÉ PODUJATIA
Magda Žiaková
redaktorka, redakcia Solen
Slovenský angiologický kongres 2010: na prahu dospelosti
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, Bardejov
Klasifikácia lymfedémov
MUDr. Ľudmila Kovačičová
Univerzitná nemocnica Bratislava, pracovisko Nemocnica akad. L. Dérera, Univerzitná nemocnica Zürich, Angiologická klinika
MUDr. Katarína Dostálová, doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD.
Katedra preventívnej a klinickej medicíny verejného zdravotníctva SZU Bratislava
Švajčiarsko – krajina s veľ kou tradíciou angiológie
ELEKTRONICKÁ PRÍLOHA
red
Prehľad – články publikované v časopise Vaskulárna medicína v roku 2010 (II. ročník)
created by © zooom.sk s.r.o.