Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.
člen redakčnej rady odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Statíny – benefi t len zo znižovania lipidov?
HLAVNÁ TÉMA
MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Oddelenie kardiológie a angiológie, Kardiologická klinika NÚSCH, a.s., a LF SZU, Bratislava
Kritická končatinová ischémia
MUDr. Peter Gergely
Kardiologická a angiologická ambulancia, Levice
Vysoké kardiovaskulárne riziko pacienta s kritickou končatinovou ischémiou – zásady konzervatívneho manažmentu
MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Juraj Mikuláš
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Možnosti endovaskulárnej liečby u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou
MUDr. Tomáš Vidim
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., Chirurgické oddělení, II. Chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF UK a VFN, Praha
Současné možnosti chirurgické léčby kritické končetinové ischemie
MUDr. Juraj Maďarič, PhD.
Oddelenie kardiológie a angiológie, Kardiologická klinika NÚSCH, a.s., a LF SZU, Bratislava
MUDr. Andrej Klepanec
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, NÚSCH, a.s., Bratislava
Bunková liečba u pacientov s kritickou končatinovou ischémiou
MUDr. Tibor Balázs, MUDr. Ivan Vulev, PhD., MPH, MUDr. Andrej Klepanec, MUDr. Rastislav Bažík, MUDr. Juraj Mikuláš
Oddelenie diagnostickej a intervenčnej rádiológie, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava
Transdorzálny prístup pri revaskularizácii pacienta s kritickou končatinovou ischémiou – kazuistika
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Patrik Palacka, PhD.
II. onkologická klinika, Lekárska fakulta UK a Národný onkologický ústav, Bratislava
MUDr. Katarína Dostálová
Fakulta verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
Vybrané aspekty problematiky venózneho tromboembolizmu u pacientov so solídnymi tumormi
MUDr. Pavel Jansa
II. interní klinika kardiologie a angiologie, Centrum pro plicní hypertenzi VFN a 1. lékařská fakulta UK, Praha
Současný stav a perspektivy farmakoterapie plicní arteriální hypertenze
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. Ľubomír Špak, MUDr. Martin Koščo, MUDr. Štefan Pataky, MUDr. Radovan Molčan, MUDr. Jaroslav Jaščur, MUDr. Zuzana Tormová
Angiologické oddelenie Kliniky kardiológie VÚSCH, a.s., a LF UPJŠ Košice
Akútna končatinová ischémia pri uzávere aneuryzmy arteria poplitea riešená endovaskulárne
MUDr. Tomáš Zelinka, prof. MUDr. Jiří Widimský, CSc.
Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu hypertenze, III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu, 1. lékařská fakulta University Karlovy a Všeobecná fakultní nemocnice, Praha
Primární hyperaldosteronismus – endokrinní onemocnění s kardiovaskulárními projevy
SPEKTRUM
MUDr. Andrej Džupina
Angiologická ambulancia, ALIAN, s.r.o., Bardejov
Register povrchovej tromboflebitídy na Slovensku
created by © zooom.sk s.r.o.