Stiahnite si Acrobat Reader   
 
ÚVODNÉ SLOVO
MUDr. Karel Roztočil, CSc.
editor odborného časopisu VASKULÁRNA MEDICÍNA
Jubilejní Světový angiologický kongres v roce 2012 v Praze
HLAVNÁ TÉMA
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Chronické venózne ochorenie – najčastejšie chronické ochorenie vo vyspelých civilizáciách
MUDr. Eva Bojdová
Angiologická ambulancia Nitra
Chronické venózne ochorenie – klinická diagnostika a vyšetrenie
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Kompresívna liečba pri chronickom venóznom ochorení a chronickej venóznej insuficiencii
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave
doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.
Ústav farmakológie Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Farmakologická liečba primárneho chronického venózneho ochorenia
prof. MUDr. Július Mazuch, DrSc.
Chirurgická klinika JLF UK a Univerzitná nemocnica Martin
Chirurgická liečba chronickej venóznej insuficiencie
PREHĽADOVÉ čLÁNKY
MUDr. Svetlana Bodíková, PhD., prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.
IV. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava
MUDr. Miroslav Malík
Rádiologická klinika LF UK a UNB, Bratislava
Duplexná sonografia AV hemodialyzačných fistúl
LIEKY & LIEKOVÉ SKUPINY
prof. MUDr. Viera Štvrtinová, PhD.
II. interná klinika Lekárskej fakulty UK v Bratislave
Nové možnosti liečby venózneho tromboembolizmu – klinický program EINSTEIN
PÔVODNÉ PRÁCE A KAZUISTIKY
MUDr. František Staněk, CSc., MUDr. Radoslava Ouhrabková, CSc., Bc. David Procházka
Radiodiagnostické oddělení, Oblastní nemocnice Kladno, a. s., Česká republika
Mechanická trombektomie katétrem Rotarex v léčbě akutních a subakutních uzávěrů periferních tepen
ODBORNÉ PODUJATIA
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Komplexný prístup k profylaxii a liečbe venózneho tromboembolizmu
MUDr. Helena Rusnáková
Angiologická ambulancia, Poliklinika ProCare Košice
Z I. ročníka sympózia Vaskulárna medicína
created by © zooom.sk s.r.o.