Stiahnite si Acrobat Reader   
 
EDITORIÁL
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity
Úvodné slovo
HLAVNÁ TÉMA
Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
MDDr. Ján Staško, jr.
Klinika maxilofaciálnej chirurgie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
RNDr. Jela Ivanková
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Juraj Sokol, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzitná nemocnica Martin
Laboratórne monitorovanie priamych perorálnych antikoagulancií
Prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Tomáš Bolek
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof.MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
Farmakologické vlastnosti apixabanu
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Pavol Hollý, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Ivana Plameňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin, Martin
MUDr. Tomáš Bolek
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
prof.MUDr. Marián Mokáň, DrSc.
I. Interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského a Univerzitná nemocnica Martin
Farmakologické vlastnosti dabigatranu
Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc.
Trombotické centrum, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
Rivaroxaban – metabolismus, farmakologické vlastnosti a interakce s léčivy
MUDr. Tomáš Bolek
1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Barbora Korpallová
1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
MUDr. Lukáš Urban
1. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum hemostázy a trombózy, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, Univerzitná nemocnica Martin
Edoxaban – metabolizmus, farmakologické vlastnosti a liekové interakcie
Doc. MUDr. Matej Samoš, PhD.
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Tomáš Bolek
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Ing. Ingrid Škorňová, PhD.
Národné centrum trombózy a hemostázy SR, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Lucia Stančiaková, PhD.
Národné centrum trombózy a hemostázy SR, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
Národné centrum trombózy a hemostázy SR, Klinika hematológie a transfuziológie, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edin
I. interná klinika, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave
Vybrané problémy manažmentu liečby priamych orálnych antikoagulancií z pohľadu kardiológa
PÔVODNÉ PRÁCE
MUDr. Mária Rašiová, PhD.
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice, IV. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
MUDr. Martin Koščo
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
RNDr. Viera Habalová, PhD.
Ústav lekárskej biológie, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Košice
MUDr. Zuzana Tormová
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Martin Bujdoš
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
MUDr. Matej Moščovič
Angiologická klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Košice
prof. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
IV. interná klinika, Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitná nemocnica L. Pasteura, Košice
Asociácia vyšších preprocedurálnych hladín fibrinogénu s regresiou vaku aneuryzmy po endovaskulárnej liečbe aneuryzmy abdominálnej aorty
Úvod: Aneuryzma abdominálnej aorty (AAA) je polygénne ochorenie s neznámou etiológiou a nedostatočne objasnenou patogenózou. Cieľom štúdie bolo vyhodnotenie asociácií vybraných génových polymorfizmov a preprocedurálnych hladín fibrinogénu s regresiou vaku aneuryzmy po endovaskulárnej liečbe AAA. Metódy: Retrospektívne boli analyzované údaje o pacientoch, ktorí boli endovaskulárne liečení pre infrarenálnu AAA v období od januára 2010 do júla 2016. Regresia vaku bola definovaná ako zmenšenie vaku o 5 mm a viac v porovnaní s rozmerom AAA pred intervenciou. Diameter vaku pred endovaskulárnou liečbou a 24 mesiacov po nej bol stanovený CT – angiografickým vyšetrením v mieste maximálneho axiálneho diametra. Výber jednonukleotidových polymorfizmov (polymorfizmy v génoch LRP1, MMP3, IL6R, AGTR1, 9p21) bol založený na výsledkoch metaanalýzy, ktorá potvrdila ich asociáciu s AAA. Preprocedurálne hladiny fibrinogénu boli stanovené metodikou podľa Claussa. Výsledky: Celkovo bolo hodnotených 124 pacientov (116 mužov a 8 žien) priemerného veku 71,2 ± 7,2 roku. Regresia vaku aneuryzmy bola potvrdená u 45,2 % pacientov. U pacientov s regresiou vaku aneuryzmy boli potvrdené signifikantne vyššie hladiny fibrinogénu v porovnaní s pacientmi so stabilným vakom alebo expanziou vaku (3,84 vs. 3,47 g/l; p = 0,028). Vyššie hladiny fibrinogénu boli signifikantným prediktorom regresie vaku v multivariátnej analýze po korekcii na vek, hypertenziu, pohlavie, fajčenie a dyslipidémiu (OR 1,88; 95 % CI 1,17 – 3,04; p = 0,010); tzn. zvýšenie fibrinogénu o 1 g/l zvyšovalo pravdepodobnosť regresie vaku o 88 %. Po dodatočnej korekcii zahŕňajúcej aj objem a percento intraluminálneho trombu (ILT) boli vyššie hladiny fibrinogénu spojené s 2,47-násobne vyššou pravdepodobnosťou regresie vaku AAA (OR 2,47; 95 % CI 1,29 – 4,72; p = 0,006). Asociácia medzi distribúciou genotypov a alel bežných variantov génov (LRP1rs1466535, MMP3 rs3025058, IL6R rs7529229, AGTR1rs5186, 9p21 rs10757278) a regresiou vaku aneuryzmy nebola potvrdená. Záver: U pacientov s regresiou vaku aneuryzmy boli potvrdené signifikantne vyššie preprocedurálne hladiny fibrinogénu v porovnaní s pacientmi so stabilným vakom alebo progresiou vaku aneuryzmy.
Kľúčové slová: endovaskulárna liečba aneuryzmy abdominálnej aorty, fibrinogén, aneuryzma abdominálnej aorty, génové polymorfizmy, regresia vaku

Higher preprocedural fibrinogen levels are associated with sac regression after endovacular abdominal aneurysm repair
Background: Abdominal aortic aneurysm (AAA) is a polygenic disease with unknown ethiology and poorly defined pathology. The aim of our study was to determine an association of polymorphism related to AAA, preprocedural fibrinogen levels with aneurysm sac regression after endovascular abdominal aortic aneurysm repair. Methods: We retrospectively analyzed data of patients with infrarenal AAA treated between January, 2010 and July, 2016. Sac regression was defined as at least 5 mm decrease in the sac diameter in relation to the preprocedural diameter. Sac diameter pre– and 24 months post–EVAR was determined by CT– angiography at the site of maximum axial diameter. The selection of gene polymorphisms (gene LRP1, IL6R , MMP3, AGTR1, 9p21) was based on results of the meta–analysis which showed that the mentioned variants were associated with AAA. Preprocedural fibrinogen was measured using the Clauss method. Results: During the study period, 124 patients (116 men and 8 women) with mean age 71.2 ± 7.2 years met inclusion criteria. Sac regression was found in 45.2% of patients. Higher fibrinogen levels were found in patients with sac regression in comparison with the patients with stable sac or sac expansion (3.84 g/l vs 3.47 g/l; p=0,028). A higher fibrinogen was a significant predictor of sac regression in multivariate analysis after adjustment for age, hypertension, sex, smoking and dyslipidaemia (OR 1.88; 95%CI 1.17–3.04; p=0.010); i.e increase of fibrinogen by 1g/l increased probability of sac regression by 88%. Additional adjustments for ILT volume and percentage of ILT occupying aortic lumen increased the OR to 2.47 (95% CI 1.29–4.72; p=0.006). The association between genotypes/alleles distribution of selected single nucleotide polymorphism (LRP1rs1466535, MMP3 rs3025058, IL6R rs7529229, AGTR1rs5186, 9p21 rs10757278) and sac regression was not confirmed in univariate and multivariate analysis. Conclusion: Higher preprocedural fibrinogen levels were predictive factors of aneurysm sac regression patients post–EVAR.
Key words: endovascular abdominal aortic aneurysm repair, fibrinogen, abdominal aortic aneurysm, gene polymorphism, sac regression
Z HISTÓRIE MEDICÍNY
Mgr. Matej Gogola, PhD.
Ústav sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Oddelenie histórie medicíny a zdravotníctva, Bratislava
Univerzitné štúdium medicíny na území dnešného Slovenska pred vznikom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
INFORMÁCIE & KOMENTÁRE
Prof. MUDr. Vladimír Šefránek, PhD.
100 rokov od narodenia prof. MUDr. Ivana Šimkovica, DrSc.
created by © zooom.sk s.r.o.